Lịch sử phát triển

Chúng tôi là ai? 
#Lịch sử phát triển


 Năm 1993: Thành lập công ty sản xuất lò hơi Mạc Tích (www.martech.com.vn)

 Năm 2010: Thành lập Công ty Cổ phần Thuận Hải – xây dựng giải pháp năng lượng.

 Năm 2018: THC xác lập cột mốc mới trong lịch sử nhập khẩu than đá – sản lượng nhập :2,000,000 tấn – Doanh thu: 150 triệu USD.

Odoo • Text and Image