Văn Hóa Doanh Nghiệp

Văn Hóa Thuận Hải 

Tại THC, chúng tôi xây dựng môi trường có tính năng động, đoàn kếtđịnh hướng nghề nghiệp cao cho các nhân viên – tài sản quý giá nhất của công ty.

Năng động

Con người tại THC trẻnăng động, chúng tôi khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm ở mỗi cá nhân.

Định hướng nghề nghiệp

THC được xây dựng từ những người bình thường tận dụng được các cơ hội mà chúng tôi tạo ra để làm những điều lớn lao.

Đoàn kết

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết giữa các thành viên vì sự phát triển chung của toàn công ty.