/

Chuyên Viên Quản Lý Dòng Tiền

Ho Chi Minh, Vietnam

GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN NẰM Ở CÁCH TIÊU.

GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI NẰM Ở CÁCH YÊU VÀ CÁCH SỐNG

Odoo • Text and Image

Nhiệm Vụ

- Điều phối nguồn tiền, theo dõi tín dụng, cập nhật và báo cáo dòng tiền hằng ngày

- Tổ chức thực hiện các giao dịch với các tổ chức tài chính liên quan đến: chuyển tiền, bảo lãnh, thư tín dụng, chiết khấu bộ chứng từ, xuất trình chứng từ; nhờ thu, giải ngân, thu nợ

- Lập kế hoạch dự báo dòng tiền hằng ngày, tuần, tháng, năm.

- Nhận định, xem xét, dự báo và tính toán rũi ro lãi suất, tỷ giá, đề xuất các biện pháp hạn chế rũi ro, thực hiện báo cáo các chi phí và hiệu quả liên quan đến lãi suất và tỷ giá

- Thực hiện hồ thủ tục cấp hạn mức tín thuê chính và vay vốn trung dài hạn

- Xem xét kế hoạch thanh toán trước khi trình cấp phê duyệt, cân đối và sử dụng nguồn tiền ngoại tệ

- Theo dõi điều kiện vay vốn của các tổ chức tài chính: xây dựng chỉ tiêu lập kế hoạch triển khai và theo dõi thực hiện để đáp ứng các chỉ tiêu này

- Xem xét đánh giá và theo dõi tác động của viêc sử dụng nguồn trung, dài hạn trên dòng tiền

- Hoạch định nguồn vốn đầu tư trung dài hạn cho dự án cho các dự mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn

- Thực hiện báo cáo quản trị vốn lưu động, vốn lưu động ròng hàng tháng; xây dựng chỉ tiêu chuẩn, lập kế hoạch triển khai và theo dõi thực hiện để đáp ứng các chỉ tiêu này.

- Quản trị nguồn thu: lập kế hoạch thu nợ, theo dõi và đánh giá thực hiện thu nợ, xử lý, thu hồi các khoản nợ quá hạn, khó đòi, đánh giá rũi ro các khoản phải thu và lập dự phòng các khoản mục khó đòi, tính toán thời gian chuyển thành tiền của hàng tồn kho để đánh giá khả năng sẳn sàng của tiền mặt trong tương lai

- Thực hiện các yêu cầu của QLTT và cấp trên trực thuộc..


Odoo • Image and Text

Yêu Cầu:

- Ít nhật 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dòng tiền, kiểm soát vốn lưu động kinh doanh, phân tích tài chính

- Có khả năng dự báo và kiểm soát rũi ro trong hoạt động kinh doanh

- Có kiến thức về lãi suất vay vốn, tỷ giá, hạn mức tín dụng

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, giải quyết vấn đề, xây dựng mối quan hệ.

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trách nhiệm với công việc được giao.

PHÚC LỢI

- Phụ cấp cơm trưa
- Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
- Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Nâng lương định kỳ hàng năm (ít nhất 1lần/năm).
- Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5…
- Lương 13 + Lương thưởng (theo hiệu quả kinh doanh từ 1 -3 tháng lương).
- Cấp phát đồng phục.
- Các khoản phụ cấp khác theo quy định công ty.

 

Odoo • A picture with a caption